Privacybeleid

Jessica Léonard, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 83959130 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement
legt uit hoe Jessica Léonard met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
Jessica Léonard persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk Route Z11;
 3. bezoekers van website www.routez11.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Route Z11;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Jessica Léonard contact opnemen of van wie Jessica Léonard
  persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Jessica Léonard verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
  digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of
  andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of
  verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website Route Z11 zijn gegenereerd, zoals het
  IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek
  en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt
  genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking

Jessica Léonard verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een psychologisch behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte
  werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een
  betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.routez11.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in
  informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website
  worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar
  zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

Jessica Léonard verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder
  dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
  vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook
  het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te
  houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor
  een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Jessica Léonard kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Jessica Léonard persoonsgegevens verwerken.
Jessica Léonard sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de
Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Jessica Léonard deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling
(bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting
nodig is. Jessica Léonard deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden,
tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval
worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Jessica Léonard geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Jessica Léonard ervoor
zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het
betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen
in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Jessica Léonard bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert in beginsel de
volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
  5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar
  wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Jessica Léonard kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het
privacystatement wordt op de website www.routez11.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit
privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Jessica Léonard te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te
verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te
maken. Hierover kunt u contact opnemen met Jessica Léonard door een e-mailbericht te sturen
naar .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Jessica Léonard persoonsgegevens verwerkt, kunt
u contact opnemen met Jessica Léonard door een e-mailbericht te sturen naar .
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Scroll naar boven